Tài liệu

Tại đây bạn có thể tìm thấy thông tin và tài liệu về các hoạt động của Viện nghiên cứu môi trường UfU tại Việt Nam để tải về:

  • Hướng dẫn bảo tồn đất 
  • Các báo cáo khoa học